Learning Resources
百股经 Bai Gu Jing
百股经 Bai Gu Jing

17 Apr 2021

Ep78 | 全球富豪榜大马新增4人,猜猜他们是谁?

《福布斯》2021年全球富豪榜,马来西亚17位亿万富豪入榜。其中包括4位新人。他们到底来自哪家企业,接下来还能带着老板继续飞吗?